Program przedmiotu Inicjatywa społeczna zatwierdzony przez Sejm Terytorialny dn. 19 czerwca 2006r., złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Założenia

Pragniemy kształtować w naszych uczniach postawę życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Chcemy przygotować ich raczej do służby społecznej niż do bezwzględnej walki o osobisty sukces. Uczniowie są zachęcani do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania problemów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, uchodźców politycznych czy dzieci z wiejskich szkół na terenach zaniedbanych gospodarczo. Pragniemy wpoić uczniom przekonanie, że ten, kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli mniej szczęścia od niego.

Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej szkole szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Staramy się budzić przekonanie, że prawa mniejszości są podstawą właściwie rozumianej demokracji. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii, stwarza warunki do czynnego uczestnictwa uczniów w działaniach takich organizacji, jak Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna czy Komitet Helsiński.

(fragmenty Idei wychowawczych I SLO)

Cele i treści edukacyjne

1. Uczenie młodzieży szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka. Kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych.

2. Kształtowanie u młodzieży świadomej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec problemów środowiska zarówno społecznego, jak i kulturowego oraz przyrodniczego.

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój.

4. Rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania i realizacji działań wychodzących poza teren szkoły, oraz wiążącej się z tym umiejętności pracy w grupie.

5. Przygotowanie uczniów do dorosłego życia – aktywnego społecznie i obywatelsko. 

Warunki i sposoby realizacji programu

1. Każdy uczeń / uczennica I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” ma obowiązek zaliczenia przedmiotu Inicjatywa społeczna.

2. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w grupowym bądź indywidualnym projekcie (patrz punkt 3, 4 i 5).

3. Celem projektu powinno być działanie na rzecz innych ludzi, środowiska przyrodniczego bądź kulturowego, a także na rzecz społeczności lokalnej, przy czym rodzaj i forma działania muszą być zaakceptowane przez wychowawcę / wychowawczynię lub koordynatora / koordynatorkę przedmiotu.

4. Projekt grupowy należy przeprowadzać według następujących zasad: powinien być inicjatywą młodzieży, zostać przez nią zaplanowany, zrealizowany i podsumowany.

5. Prac wykonywanych dla szkoły (np. organizacja studniówki, ustawianie krzeseł na spotkania szkolne itp.) nie uznaje się za „inicjatywę społeczną”.

6. Odpowiedzialny za udział uczniów i uczennic swojej klasy w realizacji przedmiotu Inicjatywa społeczna jest wychowawca /  wychowawczyni.

Warunki zaliczenia

I klasy – uczestniczenie w projekcie grupowym (np. pół klasy lub cała klasa). Przepracowanie min. 15 godzin podczas nauki w klasie I.

II klasy – uczestniczenie w projekcie grupowym lub indywidualnym. Przepracowanie min. 30 godzin podczas nauki w klasie I i II (w tym min. 15 godzin w klasie I).

III klasy – uczestniczenie w projekcie grupowym lub indywidualnym. Przepracowanie min. 37 godzin podczas nauki w klasie I, II i w pierwszym semestrze klasy III (w tym min. 30 godz. w klasie I i II).

Ocena

1. Przedmiot „Inicjatywa społeczna” jest oceniany według trójstopniowej skali ocen: 1, 5 lub 6.

2. Ocenę stawia wychowawca / wychowawczyni.

3. Uczeń / uczennica może być nieklasyfikowany (-a) lub zwolniony z części projektu na zasadach dotyczących innych przedmiotów (np. długa choroba), a w szczególnych przypadkach na podstawie decyzji wychowawcy / wychowawczyni i dyrektora liceum i / lub koordynatora / koordynatorki przedmiotu.

Inne

1. Przedmiot „Inicjatywa społeczna” może być realizowany razem z przedmiotem „Przedsiębiorczość” w zależności od decyzji wychowawcy / wychowawczyni i klasy.