W naszej szkole funkcjonują następujące instytucje demokracji szkolnej:  Wiec, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele Szkoły i Sąd Szkolny. Funkcjonowanie Wiecu i Sądu Szkolnego jest zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Szkolnej i Ideami Wychowawczymi Zespołu Szkół „Bednarska”, której ewentualne zmiany zatwierdzane są drogą referendum większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania obywateli Szkoły.

Do Sądu Szkolnego wybierani są przez Wiec przedstawiciele stanów nauczycielskiego, uczniowskiego i rodzicielskiego. Tryb wyboru do organów wybieralnych reguluje Ustawa Ustrojowa.

Do kompetencji Wiecu należy między innymi:

– uchwalanie i zmiana ustaw obowiązujących w szkole;

– podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących życia Szkoły;

– rozpatrywanie wniosków o zmianę prawa z inicjatywy obywatela I Społecznego Liceum „Bednarska”;

Do kompetencji Sądu Szkolnego należy między innymi:

– rozstrzyganie spraw spornych zaistniałych w związku z funkcjonowaniem szkoły dotyczących prawa Rzeczypospolitej Szkolnej;

– interpretacja dorobku prawnego Szkoły oraz orzekanie o łamaniu prawa Rzeczypospolitej Szkolnej oraz o zgodności zarządzeń organów Szkoły z prawem Rzeczypospolitej Szkolnej;

– wykonywanie funkcji rozjemczych.