Idee Wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jama Saheba Digvijay Sinhji

Pragniemy, aby wszyscy nauczyciele i nauczycielki naszej Szkoły, wszyscy uczniowie i uczennice, ich rodzice, a także ci, którzy dopiero ubiegają się o przyjęcie do naszego liceum, zdawali sobie jasno sprawę z idei, jakie w naszej społeczności stanowią podstawę działań wychowawczych i programów nauczania. Idee te zostały sformułowane w pierwszym roku istnienia Szkoły. Obecnie potwierdzamy zgodność naszych intencji z tym, co ustanowili przed laty założyciele I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

(1) Szkoła nasza nie jest nastawiona na ostrą rywalizację między uczniami i uczennicami, ani na osiąganie spektakularnych sukcesów. Nie walczymy za wszelką cenę o miejsca w rankingach. Obok uczniów i uczennic bardzo zdolnych, którzy świetnie zdają egzaminy wstępne, przyjmujemy także młodzież wymagającą dodatkowej opieki – chorych, niepełnosprawnych, borykających się z kłopotami psychologicznymi. Przyjmujemy także dzieci uchodźców politycznych, którym gwarantujemy bezpłatną naukę. Dyrektor szkoły ma prawo, gdy zajdzie potrzeba, przyjąć dwie osoby specjalnej troski do każdej nowopowstającej klasy. Wprawdzie obniża to tzw. średnią ocen, dodaje niemało pracy nauczycielom i nauczycielkom, a także sporo kosztuje, uważamy jednak, że obecność takich osób szkole jest dla nas istotną wartością. Pokazujemy sobie i innym, że nasza szkoła jest dobrym miejscem nie tylko dla “orłów”, ale także dla tych, którzy potrzebują edukacyjnej i wychowawczej pomocy. Takie nastawienie do młodzieży stanowi aksjomat ideowy, który wyróżnia naszą Szkołę spośród innych liceów społecznych. Jeśli mimo owego nastawienia od kilkunastu lat zajmujemy czołowe miejsca w rankingach szkół społecznych i plasujemy się wśród najlepszych szkół średnich w Polsce, to widzimy w tym potwierdzenie słuszności naszej drogi: dobre wyniki niekoniecznie muszą zależeć od rywalizacji i bezwzględnej walki o sukces.

(2) Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej szkole szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii. Chodzi nam o stwarzanie warunków do czynnego uczestnictwa młodzieży w działaniach takich organizacji, jak Amnesty International, Polska Akcja Humanitarna czy Komitet Helsiński. Uważamy, że wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych i religijnych. Staramy się budzić przekonanie, że prawa mniejszości są podstawą właściwie rozumianej demokracji.

(3) Pragniemy kształtować w naszej młodzieży postawę życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych. Chcemy przygotować ją raczej do służby społecznej niż do bezwzględnej walki o osobisty sukces. Uczniowie i uczennice są zachęcani do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania problemów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych, dzieci z domów dziecka, uchodźców politycznych czy dzieci z wiejskich szkół na terenach zaniedbanych gospodarczo. Pragniemy wpoić naszej młodzieży przekonanie, że ten, kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli mniej szczęścia.

(4) Ważną ideą, wokół której koncentruje się program wychowawczy szkoły, jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie demokratycznym. Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem wychowania do demokracji jest własna aktywność w strukturach demokratycznych. Społeczność szkolna została dlatego zorganizowana tak jak małe demokratyczne państwo. Obywatelami naszej Rzeczypospolitej Szkolnej są uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i nauczycielki, absolwenci i absolwentki. Ustawę zasadniczą stanowi Konstytucja uchwalona przez Sejm Szkolny pierwszej kadencji, ze zmianami wnoszonymi z zachowaniem właściwych procedur legislacyjnych. Władze Rzeczypospolitej Szkolnej to Sejm, Rada Szkoły (czyli rząd) i niezawisły Sąd; wybory do władz odbywają cię co roku. We wszystkich szkolnych władzach zasiadają w równych proporcjach uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i nauczycielki. Szkolny system demokratyczny ma uczyć skutecznej współpracy dla wspólnego dobra, odpowiedzialności i trudnej sztuki kompromisu. Ma także pokazywać w doświadczeniu, że demokracja to nie anarchia, lecz umiejętność przestrzegania wspólnie ustanowionego prawa.

(5) Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w młodzieży umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. Traktowana jest ona przez nauczycieli w sposób partnerski. Ma prawo sama – zgodnie ze swymi zainteresowaniami – wybierać fakultety, a w klasach starszych także zakres przedmiotów szkolnych. Pozostawia jej się dużo swobody, lecz jednocześnie stawia poważne wymagania. Szkoła oczekuje od młodzieży, że wykorzysta stwarzane im szanse do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień.

Akceptacja powyższych idei jest podstawowym warunkiem uczestniczenia w życiu naszej szkolnej wspólnoty. Każdy, kto zastanawia się, czy podjąć pracę w I SLO, czy podjąć naukę w tej szkole, czy posłać tu swoje dziecko powinien rozważyć, czy zgadzają się one z jego światem wartości.