Język polski

Naszą intencją jest, aby szczególnie dobrze wypadły na tym sprawdzianie osoby myślące, oczytane, oglądające ambitne filmy, sprawnie wyrażające swoje myśli na piśmie. To nie jest typowa „klasówka z polskiego”. Badamy:

– umiejętność czytania i analizy dowolnego typu tekstów, nienależących do kanonu lektur szkolnych, oraz wykorzystywania ich jako źródła wiedzy

– umiejętność swobodnego posługiwania się zdobytą wiedzą

– zainteresowanie światem

Ten sam egzamin będzie pisać młodzież zarówno z III klasy gimnazjum, jak i VIII klasy szkoły podstawowej.

 

Matematyka

Egzamin wstępny z matematyki ma formę pisemną i składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych zadań tekstowych. Egzamin sprawdza poziom przyswojenia podstawowej wiedzy zawartej w podstawie programowej gimnazjum / szkoły podstawowej oraz ogólnych umiejętności matematycznych.

Odbędą się dwa różne egzaminy: jeden dla młodzieży z klasy III gimnazjum, drugi dla młodzieży z klasy VIII szkoły podstawowej.

 

Język angielski

Egzamin wstępny z języka angielskiego składa się z pięciu komponentów:

– grammatical structures

– vocabulary

– writing

– reading

– listening

W ramach writingu kandydat (ka) zostanie poproszony(-a) o udzielenie swobodnej wypowiedzi, podzielenie się refleksją nad załączonym materiałem (np. obrazem). Wszystkie części bazować będą na współczesnych tekstach z czasopism, blogów, podcast’ów.

Ten sam egzamin będzie pisać młodzież zarówno z III klasy gimnazjum, jak i VIII klasy szkoły podstawowej.